Tài liệu hội thảo Chuyển đổi số lĩnh vực môi trường và triển khai Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường các cấp

0

I. Chương trình hội thảo

II. Báo cáo tham luận:

1. Hệ thống chính  sách,  văn  bản pháp  lý  về  chuyển  đổi  số  trong lĩnh vực môi trường và xây dựng hệ  thống  thông  tin  và  cơ  sở  dữ liệu về môi trường.

2. Giới thiệu nội dung về xây dựng CSDL môi  trường  các  cấp  quy định  tại  Thông  tư  số 02/2022/TT-BTNMT.

3. Hướng dẫn triển khai về An toàn an ninh theo cấp độ – Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Kinh nghiệm của địa phương về chuyển đổi số trong lĩnh vực môi trường và tình hình triển khai các cơ sở dữ liệu về môi trường – tỉnh Hải Phòng.

5. Trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng.

6. Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật về xây dựng, kết nối, liên thông hệ thống  thông  tin,  cơ  sở  dữ  liệu môi trường các cấp.

    – Dự thảo quy định kỹ thuật

    – Phụ lục 1: Thiết kế chi tiết CSDL

    – Phụ lục 2: Cấu trúc dữ liệu danh mục dùng chung

    – Phụ lục 3.1: Danh mục dùng chung các Bộ đã ban hành

    – Phụ lục 3.2: Danh mục dùng chung Tài nguyên và Môi trường

7.  Kết quả chuyển đổi số lĩnh vực môi trường – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

8. Giới thiệu phần  mềm  quản  lý CSDL môi trường quốc gia.

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.