CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Tài liệu hội thảo “Xin ý kiến góp ý hoàn thiện phần mềm quản lý tư liệu và hướng dẫn giao nộp trực tuyến dữ liệu về môi trường”

0

Căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế – kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ; bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; Quyết định số 4006/QĐ-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chế thu nhận, lưu trữ, cung cấp và khai thác thông tin, dữ liệu môi trường, đồng thời, thực hiện nhiệm vụ được giao về tổ chức thu nhận, lưu trữ và cung cấp thông tin về môi trường, đa dạng sinh học, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học tổ chức Hội thảo “Xin ý kiến góp ý hoàn thiện phần mềm quản lý tư liệu và hướng dẫn giao nộp trực tuyến dữ liệu về môi trường”.

Thông tin cụ thể:

– Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 04 năm 2024.

– Địa điểm: Phòng họp B102, Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

– Nội dung chính: Hướng dẫn việc giao nộp trực tuyến dữ liệu trên Phần mềm quản lý tư liệu môi trường; hướng dẫn sử dụng và khai thác Phần mềm quản lý tư liệu môi trường.

– Thành phần tham dự: đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tài liệu phục vụ hội thảo:

Bài 1. Giới thiệu chung về hệ thống Phần mềm quản lý tư liệu môi trường.

Bài 2. Hướng dẫn sử dụng hệ thống Phần mềm quản lý tư liệu môi trường (Hướng dẫn giao nộp trực tuyến; Hướng dẫn khai thác;…).

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.