CỤC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC
TRUNG TÂM ĐIỀU TRA, THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, ĐA DẠNG SINH HỌC
CEBID

Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

0

Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Thực hiện Luật Quy hoạch, Luật Đa dạng sinh học, Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 03/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được giao chủ trì lập Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch).

Thời gian qua, Bộ TN&MT đã phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức, các chuyên gia để xây dựng dự thảo Báo cáo Quy hoạch và tổ chức các hội thảo tham vấn các địa phương trên cả nước.

Căn cứ quy định tại Điều 19 Luật Quy hoạch và Điều 30 của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch và để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Quy hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, ban hành, Bộ TN&MT tổ chức lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan và cá nhân quan tâm đối với dự thảo báo cáo Quy hoạch nêu trên.

Dự thảo báo cáo Quy hoạch xin tải tại đây.

Bản đồ quy hoạch xin tải tại đây.

Ý kiến góp ý xin gửi về Bộ TN&MT trước ngày 25/9/2022 theo địa chỉ: Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường – số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội; điện thoại 098 321 0146 (Chị Nguyễn Ngọc Linh); thư điện tử:emai: pabcom.nbca@gmail.com.

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.