Hội thảo “Đánh giá nhu cầu và giải pháp chia sẻ thông tin, dữ liệu môi trường” thuộc hoạt động hợp tác với UNEP tại Việt Nam trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng năng lực quốc gia để tăng cường vai trò khoa học và chính sách thông qua cải thiện khả năng truy cập dữ liệu môi trường và xây dựng các chỉ số để đáp ứng nghĩa vụ báo cáo – dựa trên nguyên tắc Hệ thống thông tin môi trường dùng chung (SEIS)”

0

1. Hệ thống quản lý và chia sẻ thông tin dữ liệu môi trường

2. Kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu SDG 30 và Công ước Stockholm tại Việt Nam

3. Bài trình bày: Hiện trạng triển khai chỉ tiêu thống kê môi trường ở Việt Nam

link phòng họp: https://zoom.us/j/93599895570?pwd=RGlvd25nVm5aTUozcDA0Vm03aGdHdz09

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.