Phòng ban

Danh sách cán bộ

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG NĂM 2019

S​​ đin thoi Cơ quan:​​ 0243. 5527919; 024.38728921

 

STT

Họ​​ và Tên

Ngày sinh

Điện thoại

Địa chỉ​​ Email

I

LÃNH ĐẠO ĐƠN​​ VỊ

 

1

Nguyễn Văn Thùy

15/04/1967

0913.379.557

tathuy@vea.gov.vn

2

Nguyễn Xuân Thủy

12/06/1973

0913.525.444

thuynx@vea.gov.vn

II

VĂN PHÒNG TRUNG TÂM

 

II.1

BỘ PHẬN HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP (Phòng​​ A.313)

3

Trần Tuyết Mai

25/09/1983

0912.440.636

maitt@vea.gov.vn

4

Tống Thị Lan Anh

30/07/1983

0389.866.089

anhttl@vea.gov.vn

5

Dương Thị Thu Trang

28/08/1994

036.305.9366

trangdtt@vea.gov.vn

6

Nguyễn Thanh Hiếu

25/08/1989

0976.016.636

nguyenthanhhieu@vea.gov.vn

7

An Thị Huyền

06/06/1989

0383.365.883

anhuyen@vea.gov.vn

8

Nguyễn Văn Thành

18/02/1964

0983.170.866

 

II.2

BỘ PHẬN KẾ TOÁN (Phòng A.311)

 

9

Phạm Phương Nga

28/11/1984

0914.686.075

ngapp@vea.gov.vn

10

Phạm Thị Hiền

05/02/1980

0937.819.668

hienpt@vea.gov.vn

III

PHÒNG THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG (Phòng A.314)

11

Đặng Trọng Hải

29/10/1979

0988.162.963

haidt@vea.gov.vn

12

Nguyễn Anh Dũng

01/12/1982

0982.386.482

dungna@vea.gov.vn

13

Phạm Kỳ Nam

09/06/1985

0914.914.050

nampk@vea.gov.vn

14

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

08/02/1986

0974.020.844

anhntq@vea.gov.vn

15

Vũ Thanh Thủy

04/08/1982

0982.136.860

thuyvuthanh@vea.gov.vn

16

Đào Minh Kiên

14/03/1983

0986.663.136

kiendm@vea.gov.vn

IV

PHÒNG DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG

 

IV.1

PHÒNG DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG 1 (Phòng A.213)

17

Hà Minh Chúc

03/09/1975

0912.389.492

chuchtm@vea.gov.vn

18

Nguyễn Thị Trang

18/04/1986

0985.966.103

trangnt@vea.gov.vn

19

Nguyễn Thị Tuyết Mai

23/12/1991

0358.375.475

tuyetmai@vea.gov.vn

IV.2

PHÒNG DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG 2 (Phòng A.211)

20

Hà Gia Long

18/06/1982

0909.964.698

longhg@vea.gov.vn

21

Lê Hồng Phú

01/05/1983

0984.700.767

phulh@vea.gov.vn

22

Dương Hoàng Anh

06/07/1990

0986.424.142

anhdh@vea.gov.vn

IV.3

THƯ VIỆN (Phòng A.315)

 

23

Trần Thị Yến

17/07/1983

0988.315.648

yentt@vea.gov.vn

V

PHÒNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG​​ CÔNG NGHỆ

V.1

PHÒNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 1 (Phòng A.214)

24

Vũ Thị Minh Trâm

15/06/1976

0904.198.235

tramvtm@vea.gov.vn

25

Đặng Thị Mỹ Hòa

01/07/1984

0988.440.499

hoadtm@vea.gov.vn

26

Nguyễn Thị Mai

27/11/1985

0975.254.517

maint@vea.gov.vn

27

Phạm Thị Huyền Trang

12/11/1987

0936.852.258

phamhuyentrang@vea.gov.vn

V.2

PHÒNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 2 (Phòng A.215)

28

Hoàng Thị Hải Vân

13/06/1977

0913.570.134

vanhth@vea.gov.vn

29

Nguyễn Thị Thanh Hương

08/12/1983

0983.135.083

huongntt@vea.gov.vn

30

Phạm Thị Thắm

01/05/1980

0902.286.142

thampt@vea.gov.vn

31

Đỗ Thị Minh Phương

22/06/1994

0379.156.902

phuongdtm@vea.gov.vn

32

Đào Minh Kiên

14/03/1983

0986.663.136

kiendm@vea.gov.vn

VI

TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG (Tầng 7, Lô E2, Dương​​ Đình Nghệ, Hà Nội)

33

Phạm Đình Tuyên

05/09/1976

0904.163.630

dinhtuyen@vea.gov.vn

34

Trần Chí Viễn

19/04/1976

0987.476.776

vientc@vea.gov.vn

35

Nguyễn Thị Hằng

31/03/1980

0983.593.659

hangnt@vea.gov.vn

36

Nguyễn Duy Bạch

15/09/1965

0913.304.184

bachnd@vea.gov.vn

37

Vũ Thị Nhung

08/01/1986

0988.123.205

nhungvt@vea.gov.vn

38

Trần Thị Châu Loan

05/06/1975

0973.618.164

chauloan@vea.gov.vn

39

Bùi Thị Hằng

25/10/1988

0979.926.632

hangbt@vea.gov.vn

40

Trần Thị Giáng Hương

17/05/1978

033.253.5555

gianghuong@vea.gov.vn

41

Đỗ Thị Mai Hương

11/12/1988

039.696.4300

huongdtm@vea.gov.vn

42

Trần Thị Phương Anh

09/01/1977

0948.192.121

anhttp@vea.gov.vn