Thông báo kết luận giao ban ngày 04/12/2018

0

 

TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG

--------------------------------------

​​ Số: /TB-TTDLMT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------------------

​​ 

 

​​ 

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Quyền Giám đốc Nguyễn Văn Thùy

tại cuộc họp giao ban Trung tâm ngày 04 tháng 12 năm 2018

Ngày 04 tháng 12 năm 2018, tại Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường, Quyền Giám đốc Trung tâm Nguyễn Văn Thùy đã chủ trì cuộc họp giao ban tháng 12 của Trung tâm. Tham dự cuộc họp có các Phó Giám đốc và nguyên Lãnh đạo các phòng trực thuộc Trung tâm. Sau khi nghe các đơn vị trực thuộc Trung tâm báo cáo kết quả hoạt động tháng 11 và định hướng công tác tháng 12 năm 2018, ý kiến phát biểu của các Phó Giám đốc, nguyên Lãnh đạo các phòng trực thuộc Trung tâm, Quyền Giám đốc Nguyễn Văn Thùy kết luận như sau:

I. Ý kiến chỉ đạo chung:

1. Các phòng chuyên môn đẩy nhanh việc thực hiện nhiệm vụ, giải ngân và nộp đầy đủ các chứng từ thanh quyết toán, bộ phận Kế toán sẽ nhận chứng từ đến hết ngày 23/12/ 2018.

2. Văn phòng xây dựng và trình Lãnh đạo Trung tâm báo cáo tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; xây dựng kế hoạch chi tiết cho việc tổ chức các Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, Hội nghị đánh giá cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm, Hội nghị đánh giá Lãnh đạo Trung tâm. Các hoạt động tiến hành trước ngày 25/12/2018. Đồng thời gửi các biểu mẫu, đánh giá viên chức và người lao động đến toàn thể cán bộ Trung tâm theo hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Môi trường.

3. Bổ sung thêm nội dung Lãnh đạo phòng xử lý văn bản trong báo cáo tình hình xử lý văn bản hàng tuần.

4. Thực hiện công tác về bảo mật đối với các dữ liệu, tài liệu của Trung tâm.

5. Phối hợp cùng Văn phòng Tổng cục Môi trường xây dựng dự án cơ sở dữ liệu nguồn thải.

6. Văn phòng lên kế hoạch triển khai thành lập Tổ nghiệm thu để rà soát tất cả các nhiệm vụ của Trung tâm.

7. Phụ trách kế toán báo cáo chi tiết về tình hình giải ngân của từng nhiệm vụ, báo cáo Lãnh đạo Trung tâm và Lãnh đạo các phòng trực thuộc trong tuần 49 năm 2018.

8. Phối hợp với Vụ Quản lý chất thải về khai thác cơ sở dữ liệu để đề xuất nhiệm vụ cho năm 2019, trong tuần 50 năm 2018.

9. Đối với Quy trình trình văn bản để Lãnh đạo Trung tâm phê duyệt đề nghị Lãnh đạo phòng trình trực tiếp cho Lãnh đạo Trung tâm.

10. Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Trung tâm đảm bảo thực hiện thời gian làm việc nghiêm túc, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

II. Các nhiệm vụ cụ thể:

1. Về công tác Phòng Thông tin môi trường

- Giao Phòng Thông tin môi trường cài đặt chữ ký số để Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Thủy có thể ký số các văn bản tại cơ quan.

- Nhiệm vụ "Xây dựng hệ thống, cơ chế trao đổi thông tin hai chiều giữa người dân, cộng đồng dân cư, doanh nghiệp và cơ quan quản lý qua truyền thông đa phương tiện":

+ Tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý của các đơn vị tham dự Hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Vinh để đưa vào Quy chế trao đổi thông tin hai chiều.

+ Xin ý kiến góp ý của các phòng trực thuộc Trung tâm về việc xây dựng website trong tuần 49 năm 2018.

+ Về Phần mềm kết nối cơ sở dữ liệu Quan trắc môi trường: Cần làm việc, trao đổi lại với Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc về số liệu quan trắc môi trường xung quanh ​​ nghiệm thu cấp cơ sở.

+ Cập nhật nội dung chính thức của các tin, bài viết, phóng sự, văn bản quy phạm pháp luật.... lên cổng thông tin của nhiệm vụ.

+ Chuẩn bị Công văn gửi Tổng cục Môi trường, xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục về việc xây dựng bài phỏng vấn với Đài truyền hình Việt Nam VTV2, chuẩn bị trước câu hỏi và nội dung trả lời phỏng vấn gửi Phó Tổng Cục trưởng Hoàng Văn Thức.

+ Đề nghị khẩn trương thực hiện các nội dung chưa giải ngân.

+ Thời hạn nghiệm thu cấp cơ sở: 20/12/2018; thời hạn nghiệm thu cấp Tổng cục Môi trường: 25/12/2018.

- Nhiệm vụ “Duy trì hạ tầng thông tin dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp cơ sở dữ liệu môi trường”: đẩy nhanh việc thực hiện các hợp đồng chưa thực hiện của nhiệm vụ:

+ Hợp đồng nâng cấp website: ceid.gov.vn của Trung tâm

+ Hợp đồng Hoàn thiện và vận hành bản tiếng anh và việt Module Thư viện video, Module Thư viện hình ảnh, Module Diễn đàn, Module Học tập liên quan đến sinh vật biến đổi gen, Module sinh vật biến đổi gen sống (LMO) và Duy trì hosting và tên miền (trang web: antoansinhhoc.vn)

2. Về công tác Phòng Phát triển và Ứng dụng công nghệ

- Nhiệm vụ “Duy trì hạ tầng thông tin dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp cơ sở dữ liệu môi trường”: xem xét lại phần giải trình điều chỉnh nội dung và dự toán của nhiệm vụ; Tổ chức buổi giới thiệu về CSDL bản đồ và phần mềm thanh tra trong tuần 48.

- Nhiệm vụ phối hợp với Vụ Quản lý chất thải: Làm văn bản báo cáo Lãnh đạo Trung tâm duyệt chủ trương đi vé máy bay, không phải điều chỉnh lại dự toán; thống nhất với Vụ Quản lý chất thải để thực hiện các thủ tục giải ngân nhiệm vụ. Thời hạn nghiệm thu cấp cơ sở: cuối tháng 12/2018.

- Về việc rà soát Quyết định 357/QĐ-TCMT ngày 09 tháng 05 năm 2012 của Tổng cục Môi trường: xin ý kiến các đơn vị để trình Tổng Cục trưởng phê duyệt trong tuần 49 năm 2018;

- Về Khung Kiến trúc chính phủ điện tử: Hoàn thiện hồ sơ yêu cầu để phát hành trong ngày 04/12/2018; trao đổi lại với phụ trách kế toán về phương án giải ngân.

3. Về công tác phòng Dữ liệu môi trường

- Nhiệm vụ “Hướng dẫn kiểm tra lưu trữ quản lý tư liệu môi trường”: ​​ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Hoàn thành việc phê duyệt Quyết định điều chỉnh nội dung và dự toán của nhiệm vụ trong tuần 49 năm 2018. Thời hạn nghiệm thu cấp cơ sở: 10/12/2018.

- Nhiệm vụ "Khảo sát, đánh giá hiện trạng thông tin, tư liệu, CSDL hiện đang lưu trữ trong nước liên quan đến chất độc da cam/dioxin": Tổ chức Hội thảo tại TP. Đà Nẵng (phối hợp với Phòng Thông tin môi trường) trong tuần 49 năm 2018; phối hợp, đặt hàng viết các ấn phẩm, báo cáo chuyên đề của nhiệm vụ, theo dõi tiến độ phê duyệt thuyết minh nội dung và dự toán của nhiệm vụ; liên hệ với các cán bộ trước đây của Văn phòng Ban chỉ đạo 33 để tiếp nhận tài liệu liên quan đến nhiệm vụ. Tất cả các nôi dung thực hiện đề nghị báo cáo trực tiếp PGĐ Nguyễn Xuân Thủy để chỉ đạo.

- Về việc cập nhật, bổ sung hoàn thiện các nội dung rà soát Thông tư 42/2011/TT-BTNMT: Trình Lãnh đạo Tổng cục ký trước 25/12/2018.

4. Về công tác Tạp chí môi trường

- Cập nhật Bài, Tin, Ảnh trên Tạp chí Môi trường điện tử;

- Thời hạn nghiệm thu cấp cơ sở: 15/12/2018, hoàn thiện việc giải ngân trước ngày 25/12/2018; nghiệm thu cấp Tổng cục trước ngày 31/12/2018.

Trên đây là kết luận của Quyền Giám đốc Nguyễn Văn Thùy tại cuộc họp Giao ban của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường ngày 04 tháng 12 năm 2018. Trung tâm thông báo để các Phòng biết và nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Trung tâm (để báo cáo)

- Các phòng trực thuộc Trung tâm (bản

ecopy để thực hiện);

- Lưu: VT, VP. Tr.07

ĐIỀU HÀNH VĂN PHÒNG

​​ 

​​ 

(Đã ký)

​​ 

​​ 

Trần Tuyết Mai

 

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.