Đây là chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017 và tiếp tục được chọn cho Chiến dịch này năm nay, nhằm nhấn mạnh, vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng một đât nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm.

Để hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp tổ chức triển khai đồng loạt các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời sơ kết đánh giá và đề xuất các giải pháp thiết thực để triển khai Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020; tiến hành các hoạt động xử lý chất thải nhựa và nilon; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách theo Chỉ thị số 25/CT-TTg.

Để thiết thực hành động theo chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, Bộ TN&MT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phát động các phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng trong thu gom bao gói hóa chất bảo vệ thực vật; xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; không đôt rơm rạ sau thu hoạch; thu hồi rá thải điện tử; xây dựng các hình thức truyền thông về chủ đề này…

Đối với 28 tỉnh, thành phố ven biển, Bộ TN&MT đề nghị tăng cường tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ, trong đó tập trung vào việc thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; tổ chức bàn giao bãi biển khu vực ven bờ đã làm sạch cho các tổ chức, đon vị có trách nhiệm quản lý để không tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường biển...

Bộ TN&MT cũng đề nghị các tỉnh rà soát, báo cáo về các mô hình, công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đã triển khai, giới thiệu mộ mô hình phù hợp với địa phương để Bộ TN&MT phổ biến, nhân rộng./.

Bảo Châu

http://monre.gov.vn/


+ Tổng lượt truy cập: 956.705
+ Số người đang online: 148