Thực hiện Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường và Quyết định số 885/QĐ-TCMT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục môi trường về việc phê duyệt nội dung và dự toán của nhiệm vụ ”Hoạt động quản lý, tích hợp cơ sở dữ liệu môi trường”, Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường đã xây dựng Hướng dẫn công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trong Tổng cục Môi trường.

Trung tâm trân trọng đề nghị Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục góp ý cho bản dự thảo Hướng dẫn công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trong Tổng cục Môi trường để Trung tâm tổng hợp, hoàn thiện và trình Lãnh đạo Tổng cục Môi trường xem xét, ban hành. 

Ý kiến góp ý bằng văn bản của các đơn vị xin đề nghị gửi về Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường trước ngày 12 tháng 7 năm 2016, file số xin gửi về địa chỉ thư điện tử: vanhoangthihai@yahoo.com.vn; nguyenquockhanh.ceid@gmail.com.

Bản dự thảo Hướng dẫn công tác kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trong Tổng cục Môi trường xin tải tại đây bản Word và bản PDF./.


+ Tổng lượt truy cập: 989.375
+ Số người đang online: 149