Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

0

Đó là chủ đề phong trào thi đua toàn ngành tài nguyên và môi trường năm 2023 mà Bộ trưởng Bộ TN&MT vừa chính thức phát động.

Phong trào này hướng đến đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát huy các nguồn lực tài nguyên và môi trường cho tương lai bền vững; động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành TN&MT thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT sẽ thực hiện thi đua trên 6 nội dung: Xây dựng, cải cách, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ; thi đua thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; phát triển Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy theo chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức mới; thúc đẩy cải cách hành chính, hội nhập; Tăng cường quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, phát huy các nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Tiếp tục hưởng ứng, triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động; đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; Thi đua đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua toàn ngành năm 2023, Bộ TN&MT đề xuất 6 giải pháp chủ yếu.

Đầu tiên, toàn ngành tập trung xây dựng, ban hành các chương trình hành động, kế hoạch công tác để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi 2 trường thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Nhiệm vụ quan trọng năm 2023 là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, rõ ràng, minh bạch; trong đó tập trung xây dựng, trình Quốc hội Luật đất đai sửa đổi, Luật Tài nguyên nước sửa đổi, Luật Địa chất và Khoáng sản; tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn trong quy định của pháp luật, xây dựng hệ thống quy hoạch đồng bộ để giải phóng, phát huy các nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế, xã hội.

Giải pháp quan trọng nữa là chú trọng phát triển nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng xanh; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh; Triển khai kết quả của Hội nghị COP27 và thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ, thu hút đầu tư vào vào năng lượng sạch, tái tạo…

Toàn ngành cần tổ chức ổn định hoạt động theo quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ; Thực hiện công tác luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ; tinh giản biên chế; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Cải cách hành chính là yếu tố quan trọng để tăng cường hiệu quả quản lý thông qua thực hiện cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục trong xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường cho người dân, doanh nghiệp.

Năm 2023, toàn ngành cần hướng đến quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cao nhất tài nguyên đất đai đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nước bảo đảm an ninh nguồn nước. Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản chiến lược. Triển khai Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Để phong trào thi đua ngành càng sôi nổi, mang lại hiệu quả cho hoạt động quản lý, điều hành, Bộ TN&MT xác định đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng; Hưởng ứng đầy đủ các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động, như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021- 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Thực hiện chuyển đổi số quốc gia”; “ Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tấng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.

Theo monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.