Danh mục đề tài, nhiệm vụ năm 2018

0
TT
Tên dữ liệu
Đơn vị bàn giao   Văn bản phê duyệt
1 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ”Thu thập, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu thống kê môi trường ngành, quốc gia; các chỉ tiêu môi trường trong phát triển kinh tế xã hội” Trung tâm Quan trắc môi trường 1669/QĐ-TCMT
2 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ”Thu thập, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu thống kê môi trường ngành, quốc gia; các chỉ tiêu môi trường trong phát triển kinh tế xã hội” Trung tâm Quan trắc môi trường 1669/QĐ-TCMT
3 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, so sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 2020 của chỉ tiêu Trung tâm Quan trắc môi trường 1669/QĐ-TCMT
4 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu Tỷ lệ che phủ rừng năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, so sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 2020 của chỉ tiêu Trung tâm Quan trắc môi trường 1669/QĐ-TCMT
5 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu Tỷ lệ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh dân cư thành thị và dân cư nông thôn năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, so sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 2020 của chỉ tiêu Trung tâm Quan trắc môi trường 1669/QĐ-TCMT
6 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, so sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 2020 của chỉ tiêu Trung tâm Quan trắc môi trường 1669/QĐ-TCMT
7 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, so sánh với mục tiêu đặt ra đến năm 2020 của chỉ tiêu Trung tâm Quan trắc môi trường 1669/QĐ-TCMT
8 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống kê năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với chỉ tiêu “Hàm lượng một số chất độc hại trong không khí và Tỷ lệ ngày có nồng độ các chất độc hại trong không khí vượt quá tiêu chuẩn cho phép” Trung tâm Quan trắc môi trường 1669/QĐ-TCMT
9 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống kê năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với chỉ tiêu “Hàm lượng một số chất độc hại trong nước” Trung tâm Quan trắc môi trường 1669/QĐ-TCMT
10 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống kê năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với chỉ tiêu “Hàm lượng một số chất độc hại trong nước biển tại một số cửa sông, ven biển và biển khơi ” Trung tâm Quan trắc môi trường 1669/QĐ-TCMT
11 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống kê năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với chỉ tiêu “Hàm lượng một số chất độc hại trong trầm tích tại một số cửa sông” Trung tâm Quan trắc môi trường 1669/QĐ-TCMT
12 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống kê năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với chỉ tiêu “Số vụ, số lượng dầu tràn và hóa chất rò rỉ trên biển, diện tích bị ảnh hưởng” Trung tâm Quan trắc môi trường 1669/QĐ-TCMT
13 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống kê năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với chỉ tiêu “Tỷ lệ đất được bảo vệ, duy trì đa dạng sinh học” Trung tâm Quan trắc môi trường 1669/QĐ-TCMT
14 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống kê năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của chỉ tiêu “Tỷ lệ các doanh nghiệp được cấp chứng chỉ quản lý môi trường” Trung tâm Quan trắc môi trường 1669/QĐ-TCMT
15 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống kê năm 2016 và 6 tháng năm 2017 đối với chỉ “Tỷ lệ chất thải nguy hại đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng” Trung tâm Quan trắc môi trường 1669/QĐ-TCMT
16 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống kê năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 của chỉ tiêu “Tỷ lệ các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp xử lý chất thải rắn, nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn quốc gia tương ứng” Trung tâm Quan trắc môi trường 1669/QĐ-TCMT
17 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống kê năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với chỉ tiêu “Chi cho hoạt động bảo vệ môi trường” Trung tâm Quan trắc môi trường 1669/QĐ-TCMT
18 Báo cảo tổng kết năm 2017 nhiệm vụ”Điều tra, đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động nạo vét, duy tu tuyến luồng kết hợp với tận thu khoáng sản khu vực miền Trung và đề xuất giải pháp kiểm soát” Cục Môi trường miền Trung và Tây nguyên 699/QĐ-TCMT
19 Báo cảo tổng kết năm 2017 nhiệm vụ”Điều tra, đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động nạo vét, duy tu tuyến luồng kết hợp với tận thu khoáng sản khu vực miền Trung và đề xuất giải pháp kiểm soát” Cục Môi trường miền Trung và Tây nguyên 699/QĐ-TCMT
20 Rà soát, đánh giá hiện trạng nạo vét, duy tu tuyến luồng kết hợp tận thu cát nhiễm mặn khu vực miền Trung Cục Môi trường miền Trung và Tây nguyên 699/QĐ-TCMT
21 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ tại miền Trung và Tây Nguyên Cục Môi trường miền Trung và Tây nguyên 803/QĐ-TCMT
22 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2017 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và đánh giá tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Cục Môi trường miền Trung và Tây nguyên 803/QĐ-TCMT
23 Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về môi trường và rà soát, đề xuất danh sách đối tượng thanh tra năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Cục Môi trường miền Trung và Tây nguyên 803/QĐ-TCMT
24 Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu thống kê năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 đối với chỉ tiêu “Tỷ lệ cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý” Trung tâm Quan trắc môi trường 1669/QĐ-TCMT
25 Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Điều tra, rà soát, bổ sung danh mục và hướng dẫn quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” (Giai đoạn 2015-2017) Cục Bảo tồn đa dạng sinh học 699/QĐ-TCMT
26 Rà soát, đánh giá hiện trạng và hồ sơ các loài thực vật được ưu tiên bảo vệ (Ngành Mộc lan) – Chuyên đề 1 Cục Bảo tồn đa dạng sinh học 699/QĐ-TCMT
27 Rà soát, đánh giá hiện trạng và hồ sơ các loài thực vật được ưu tiên bảo vệ (Ngành Mộc lan) – Chuyên đề 2 Cục Bảo tồn đa dạng sinh học 699/QĐ-TCMT
28 Rà soát, đánh giá hiện trạng và hồ sơ các loài động vật được ưu tiên bảo vệ (Bộ Linh trưởng)-Chuyên đề 1 Cục Bảo tồn đa dạng sinh học 699/QĐ-TCMT
29 Rà soát, đánh giá hiện trạng và hồ sơ các loài động vật được ưu tiên bảo vệ (Bộ Linh trưởng)-Chuyên đề 2 Cục Bảo tồn đa dạng sinh học 699/QĐ-TCMT
30 Phân loại danh sách các cơ sở được thanh tra năm 2017 thực hiện tốt hoặc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và đánh giá tình hình thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai Cục Môi trường miền Trung và Tây nguyên 803/QĐ-TCMT

Chi tiết

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.