Danh mục đề tài, nhiệm vụ năm 2016

0
TT Tên dữ liệu Đơn vị bàn giao Văn bản phê duyệt
1 Báo cáo ĐTM của dự án “Đường dây 220kv Đăk Nông – Phước Long – Bình Long” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 699/QĐ-TCMT
2 Báo cáo đánh giá Môi trường chiến lược dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 803/QĐ-TCMT
3 Báo cáo ĐMC Xây dựng chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020 Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 707/QĐ-TCMT
4 Báo cáo ĐTM của dự án “Báo cáo ĐTM của Dự án “Thủy điện tích năng Bác Ái”” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 1669/QĐ-TCMT
5 Chương I – Mô tả tóm tắt dự án và các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 707/QĐ-TCMT
6 Chương II – Mô tả diễn biến các vấn đề môi trường liên quan đến dự án Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 707/QĐ-TCMT
7 Chương III – Dự báo tác động với môi trường khi thực hiện dự án Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 707/QĐ-TCMT
8 Chương IV – Tham vấn các bên liên quan trong quá trình ĐMC Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 707/QĐ-TCMT
9 Chương V – Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện và chương trình giám sát môi trường Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 707/QĐ-TCMT
10 Mô tả tóm tắt dự án (Chương 1) Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 699/QĐ-TCMT
11 Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội (Chương 2) Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 699/QĐ-TCMT
12 Chương VI – Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp đánh giá Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 707/QĐ-TCMT
13 Đánh giá tác động Môi trường (Chương 3) Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 699/QĐ-TCMT
14 Biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố Môi trường (Chương 4) Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 699/QĐ-TCMT
15 Chương trình quản lý và giám sát Môi trường (Chương 5) Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 699/QĐ-TCMT
16 Tham vấn ý kiến cộng đồng (Chương 6) Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 699/QĐ-TCMT
17 Mô tả tóm tắt dự án và các vấn đề môi trường chính liên quan đến dự án (Chương 1) Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 803/QĐ-TCMT
18 Mô tả diễn biến các vấn đề Môi trường liên quan đến dự án (Chương 2) Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 803/QĐ-TCMT
19 Dự báo tác động đối với Môi trường khi thực hiện dự án (Chương 3) Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 803/QĐ-TCMT
20 Tham vấn các bên liên quan trong quá trình đánh giá Môi trường chiến lược (Chương 4) Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 803/QĐ-TCMT
21 Đề xuất các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu cải thiện và chương trình giám sát Môi trường chiến lược (Chương 5) Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 803/QĐ-TCMT
22 Chỉ dẫn nguồn cung cấp dữ liệu, số liệu và phương pháp đánh giá (Chương 6) Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 803/QĐ-TCMT
23 Báo cáo ĐTM của dự án “Báo cáo ĐTM của Dự án “Thủy điện tích năng Bác Ái”” Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 1669/QĐ-TCMT
24 Báo cáo ĐTM của dự án “Báo cáo ĐTM của Dự án “Thủy điện tích năng Bác Ái” dưới dạng word Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 1669/QĐ-TCMT
25 BCĐTM dự án Cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên – Phú Quốc. Địa điểm: Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc và xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 836/QĐ-TCMT
26 BCĐTM dự án Cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên – Phú Quốc. Địa điểm: Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc và xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 836/QĐ-TCMT
27 Chương I – Mô tả tóm tắt dự án Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 836/QĐ-TCMT
28 Chương II – Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế – xã hội Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 836/QĐ-TCMT
29 Chương III – Đánh giá tác động môi trường của dự án Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 836/QĐ-TCMT
30 Chương IV – Các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án, phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường 836/QĐ-TCMT

Chi tiết

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.