Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học từ năm 2004 đến 2009

0

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
Từ năm 2004 đến 2009

TT

Tên đề tài, Đơn vị chủ trì

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

A Năm 2004
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất các giải pháp bảo vệ  môi trường lưu vực sông Lê Hoàng Lan/ Phùng Văn Vui Tháng 6/2004 – tháng 6/2005
2 Cơ sở khoa học và thực tiễn xác định các thông số, tần suất quan trắc môi trường không khí và nước trong hệ thống quan trắc môi trường Quốc gia Nguyễn Hoà Bình Tháng 6/2004 – tháng 6/2005
3 Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý môi trường lưu vực sông Hoàng Dương Tùng Tháng 6/2004 – tháng 6/2005
B Năm 2005
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm quản lý an toàn các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của chúng Lê Thanh Bình Tháng 8/2005 – tháng 02/2007
C Năm 2006
1 Nghiên cứu, đánh giá việc áp dụng các tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg. Đề xuất hoàn thiện hệ thống tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam Nguyễn Hoà Bình Tháng 6/2006 – tháng 12/2007
2 Xây dựng khung tiêu chuẩn xây dựng bản đồ môi trường quốc gia bằng công nghệ thông tin Hoàng Dương Tùng Tháng 6/2006 – tháng 6/2007
3 Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc đề xuất kế hoạch phòng ngừa và kiểm soát sinh vật lạ xâm lấn Hoàng Thị Thanh Nhàn Tháng 6/2006 – tháng 6/2008
D Năm 2007
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc áp dụng phương pháp tiếp cận hệ sinh thái nhằm bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam Trần Ngọc Cường Tháng 5/2007 – tháng 5/2009
2 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng chiến lược quốc gia về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Lê Thanh Bình Tháng 5/2007 – tháng 5/2009
3 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng hướng dẫn đánh giá rủi ro đối với sinh vật biến đổi gen Ngô Xuân Quý Tháng 5/2007 – tháng 5/2009
E Năm 2008
1 Nghiên cứu về tiêu chuẩn phế liệu và xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm trong hoạt động xuất nhập khẩu một số loại phế liệu dùng làm nguyên liệu sản xuất Nguyễn Anh Tuấn Tháng 5/2008-tháng 1/2010
2 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường nước các lưu vực sông của Việt Nam – áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Nhuệ-Đáy Lê Hoàng Anh
3 Xây dựng và thử nghiệm áp dụng chỉ số xếp hạng bền vững môi trường đối với các địa phương và ngành nghề Nguyễn Văn Thùy Tháng 01/2008-tháng 12/2009
4 Nghiên cứu, thử nghiệm xây dựng hệ thống quan trắc môi trường từ xa
5 Nghiên cứu, xây dựng phương pháp luận phân vùng chức năng môi trường phục vụ công tác quy hoạch, kế hoạch theo định hướng phát triển bền vững Đặng Văn Lợi Tháng 3/2008-tháng 12/2009
6 Nghiên cứu, xây dựng phương pháp lượng giá kinh tế tài nguyên và môi trường phục vụ công tác đánh giá thiệt hại do sự cố môi trường gây ra, lựa chọn các kịch bản phát triển kinh tế xã hội Vũ Đình Hiếu Tháng 1/2008-tháng 12/2008
7 Nghiên cứu đề xuất quy trình lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng quy hoạch sử dụng đất trên nguyên tắc phát triển bền vững Hoàng Văn Thức Tháng 1/2008-tháng 12/2009
8 Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải phục vụ kiểm kê phát thải khí từ các phương tiện giao thông đường bộ Hoàng Dương Tùng Tháng 1/2008-tháng 12/2009
9 Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp, quy trình kiểm toán chất thải phục vụ quản lý môi trường Trần Thế Loãn Tháng 10/2008-tháng 10/2009
F Năm 2009
1 Nghiên cứu xây dựng một số chỉ thị, quy trình phục vụ quan trắc đa dạng sinh học quôc gia (tập trung cho đất ngập nước). Hoàng Thị Thanh Nhàn Tháng 01/2009-tháng 12/2010
2 Nghiên cứu xây dựng chi phí phân loại rủi ro sinh vật biến đổi gen. Lê Thanh Bình Tháng 01/2009-tháng 12/2010
3 Xây dựng cơ sở khoa học và phương pháp luận lượng hoá giá trị các vườn quốc gia phục vụ công tác quản lý và phát triển bền vững. Đỗ Nam Thắng Tháng 01/2009-tháng 12/2010
4 Nghiên cứu, áp dụng phương pháp đánh giá dự báo tác động pháp luật (RIA) đối với luật bảo vệ môi trường năm 2005. Hoàng Minh Sơn Tháng 05/2009-tháng 12/2010
5 Đánh giá và dự báo mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế và ô nhiễm môi trường tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trần Thị Lệ Anh Tháng 01/2009-tháng 06/2010
6 Xây dựng công nghệ xử lý nước rác cho các bãi chôn lấp qui mô thị xã, thị trấn. Nguyễn Tiến Sỹ Tháng 01/2009-tháng 12/2010
Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.