Mục: Lịch tuần

Lịch họp, công tác của toàn bộ các phòng ban thuộc trung tâm thông tin và dữ liệu môi trường