Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế – kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

0

Ngày 28 tháng 02 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế – kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Thông tư mới ban hành thay thế Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường; Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp và sử dụng.

Bên cạnh đó, Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT bãi bỏ một số nội dung quy định tại Thông tư số 42/2011/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế – kỹ thuật về tư liệu môi trường, như sau: Bãi bỏ Mục I và Mục II phần Quy định quy trình kỹ thuật về tư liệu môi trường; Mục A và Mục B phần Định mức kinh tế – kỹ thuật về tư liệu môi trường.

Các nội dung quy định tại Thông tư, công tác thu nhận, lưu trữ, quản lý dữ liệu về môi trường được chi tiết, phù hợp và hoàn thiện hơn. Các nội dung nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ điện tử và cung cấp thông tin dữ liệu môi trường điện tử đã được chú trọng, đơn giá, định mức phù hợp, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường nói chung, và lĩnh vực môi trường nói riêng, cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng lớn của các đơn vị, tổ chức có chức năng lưu trữ và đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu được khai thác thông tin, dữ liệu.

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường là đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường, có chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện công tác thu nhận, lưu trữ và cung cấp thông tin dữ liệu môi trường. Đến nay, kho lưu trữ giấy và kho lưu trữ điện tử của Trung tâm đã tiếp nhận hơn 1.200 nhiệm vụ, dự án, đề tài khoa học công nghệ… với khoảng 14.000 sản phẩm do các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện. Các sản phẩm thuộc các nhiệm vụ dự án được lưu trữ và quản lý một cách hệ thống. Các nguồn thông tin, dữ liệu này đảm bảo tính chính thống, có dấu xác nhận của đơn vị chủ trì thực hiện. Để làm phong phú thêm nguồn tư liệu, thông tin, dữ liệu môi trường, kho tư liệu còn đang tiếp tục cập nhật bổ sung các báo cáo, sản phẩm thông tin tư liệu về môi trường do các Bộ ngành và địa phương chủ trì thực hiện.

Hiện nay, Trung tâm đã đăng tải công khai danh mục tài liệu, tư liệu môi trường trên trang tin thông tin điện tử của Trung tâm (Website: http://ceid.gov.vn). Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo, khai thác thông tin, tư liệu về môi trường có thể gửi yêu cầu vể đơn vị đầu mối tiếp nhận và quản lý thông tin dữ liệu của Tổng cục Môi trường theo địa chỉ: Phòng Dữ liệu môi trường (A213), Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường, số 83 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Điện thoại: 024.38728921.

CEID

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.