Bình Định phân vùng phát thải và xả thải

0

Mới đây, UBND tỉnh Bình Đinh đã ban hành quy định phân vùng phát thải và xả thải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Quy định này là cơ sở để phục vụ công tác quản lý các nguồn thải và nguồn tiếp nhận nước thải, góp phần kiểm soát và hạn chế tình trạng ô nhiễm trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, điểm mới là quy định về tiêu chuẩn phát thải khí thải. Theo đó, tỉnh Bình Định quy định các đơn vị hành chính chuyển từ xã thành phường hoặc thị trấn sẽ phải áp dụng tiêu chuẩn xả thải cao hơn. Quy định mới về tiêu chuẩn xả thải nước thải là một số đoạn sông có sự thay đổi về mục đích sử dụng nước, nhất là chuyển sang sử dụng cho mục đích sinh hoạt trực tiếp hoặc có các nhà máy cấp nước thì tiêu chuẩn cho phép xả thải vào các đoạn sông này sẽ cao hơn so với trước đó.

Tỉnh Bình Định xác định 05 vùng môi trường không khí. Trong đó, vùng 1 gồm nội thành đô thị loại I (16 phường thuộc TP Quy Nhơn) và khu vực có rừng đặc dụng, di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng áp dụng hệ số thấp nhất (yêu cầu cao nhất). Vùng 2 là các đô thị loại II; vùng 3 gồm các đô thị loại III; vùng 4 gồm các đô thị loại IV; vùng 5 là vùng nông thôn miền núi, áp dụng hệ số cao nhất. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hoạt động công nghiệp khác có phát sinh khí thải được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng hệ số vùng (khu vực ứng với địa điểm đặt cơ sở phát thải khí thải được quy định tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do cơ quan có thẩm quyền ban hành) lớn hơn hệ số vùng trong Quyết định số 68/2021/QĐ-UBND thì phải áp dụng hệ số vùng theo quy định mới chậm nhất trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày 22.11.2021.

Về nước thải, tiêu chuẩn xả thải được tỉnh Bình Định quy định khắt khe hơn đối với các cơ sở xả nước thải vào các thủy vực cấp nước cho mục đích sinh hoạt. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động công nghiệp khác đang xả nước thải được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng cột B nhưng theo Quyết định 68/2021/QĐ-UBND cho phép áp dụng cột A thì cơ sở phải áp dụng cột A theo quy định mới, chậm nhất trong thời gian 6 tháng, kể từ ngày 22.11.2021. Các nguồn nước thải không thải vào hệ thống thoát nước, sông, suối, khe, rạch, kênh, mương, hồ, ao, đầm, vùng nước biển ven bờ… thì áp dụng hệ số lưu lượng nguồn tiếp nhận nước thải là 0,6 (yêu cầu cao nhất). Các nguồn nước thải sau xử lý được tái sử dụng để tưới cây xanh trong khuôn viên cơ sở thì chủ cơ sở có trách nhiệm xử lý nước thải đạt, đồng thời quy chuẩn chuyên ngành đã được phê duyệt trong hồ sơ môi trường và cột B1, QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Áp dụng quy định mới, phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Đình phải điều chỉnh hệ thống xử lý nước thải hoặc áp dụng các công nghệ mới trong xử lý khí thải, nước thải để đảm bảo các hệ số theo quy định.

Theo monre.gov.vn

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.