Bản đồ Mạng lưới quan trắc môi trường LVS Cầu

0

Bản đồ Mạng lưới quan trắc môi trường trên phạm vi các tỉnh thuộc LVS Cầu. Bản đồ là sản phẩm của dự án: “Xây dựng Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin LVS Cầu”.Bản đồ Mạng lưới quan trắc môi trường trên phạm vi các tỉnh thuộc LVS Cầu. Bản đồ là sản phẩm của dự án: “Xây dựng Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin LVS Cầu”. Các sản phẩm của dự án được cập nhật thường xuyên vào Cổng thông tin môi trường lưu vực sông Cầu (http://lvscau.cem.gov.vn/)

Xem BĐ từ hệ thống Trung tâm QTMT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.