Bản đồ Hiện trạng sử dụng nước (điểm khảo sát)

0

Bản đồ Hiện trạng sử dụng nước trên phạm vi các tỉnh thuộc LVS Nhuệ – ĐáyBản đồ Hiện trạng sử dụng nước trên phạm vi các tỉnh thuộc LVS Nhuệ – Đáy. Bản đồ là sản phẩm của dự án: “Xây dựng Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin LVS Nhuệ – Đáy”

Xem BĐ từ hệ thống Trung tâm QTMT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.