Bản đồ Chất lượng nước (WQI)

0

Bản đồ chất lượng nước (WQI) trên phạm vi các tỉnh thuộc LVS Nhuệ – ĐáyBản đồ chất lượng nước (WQI) trên phạm vi các tỉnh thuộc LVS Nhuệ – Đáy. Bản đồ là sản phẩm của dự án: “Xây dựng Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin LVS Nhuệ – Đáy”

Xem BĐ từ hệ thống Trung tâm QTMT

Chi sẻ.

Đã đóng bình luận.